Seznam nejpoužívanějších zkratek na Gynekologicko-porodnické klinice

Vážená paní, vážená slečno,

Stejně tak jako i v jiných oblastech lidské literární činnosti, setkáváte se i zde na klinice s texty, které mohou obsahovat zkratky. Zkratka je zkrácený zápis slova nebo značka, která nahrazuje víceslovný termín. Slouží ke zjednodušení zápisu stereotypně se opakujících výrazů a k efektivnější komunikaci zejména mezi odbornou veřejností. Proto písemnosti, nebo jejich části, které jsou určeny především pro Vás a pro Vaši informaci, by tyto zkratky pokud možno obsahovat neměly. Pokud však v textu zkratku naleznete a bude chtít znát její význam, můžete si ji vyhledat v níže uvedené databázi nejpoužívanějších zkratek na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (GPK FN a LF UK) v Plzni.

 

 

ZKRATKA VÝZNAM NÁZEV ZKRATKY (pro upřesnění   významu)
     
4CV čtyřdutinová projekce při USG srdce plodu 4 Chamber view
AA alergická anamnéza  
Ab potrat Abort
AC obvod bříška plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém   vyšetření Abdominální cirkumference
ACM střední mozková tepna A. cerebri media
AFI index plodové vody Amniotic fluid index
AGC-NEO atypické žlázové buňky nevylučující neoplazii  
AGC-NOS atypické žlázové buňky blíže nespecifikované  
AHY, HY ABD. chirurgické odstranění dělohy z klasického břišního řezu Abdominální hysterektomie
AID inseminace - dárce spermatu Arteficial insemination - donor
AIH inseminace - manžel Arteficial insemination - husband
AIO nitrožilní výživa All-in-one vak
AIS první známka vlastního nádorového onemocnění žlazových   buněk  Adenokarcinom in situ
AMC odběr plodové vody Amniocentéza
AMS optické vyšetření plodové vody v těhotenství Amnioskopie
APA SY anti fosfolipidový syndrom  
APPE chirurgické odstranění červovitého výběžku slepého střeva Apendektomie
ART asistovaná reprodukce Assisted reproduction technique
ASC-H atypické dlaždicové buňky neumožňující vyloučit závažnou HG   /high-grade/ lézi  
ASC-US atypické dlaždicové buňky nejasného významu  
ATB antibiotika  
ATZ atypická transformační zóna /kolposkopický nález/  
AU pupečníková tepna A. umbilicalis
AUt, UA děložní tepna A. uterina
AVF normální poloha a zakřivení dělohy Anteverze-flexe dělohy
BE bílý epitel /kolposkopický nález/  
BF průměr tepové frekvence plodu Bazální frekvence
BFP, BPP způsob hodnocení "kondice" plodu Biofyzikální profil
BPD biparietální průměr Biparietální diameter
bpn bez patologického nálezu  
BSE,  BS oboustranné, chirurgické odnětí vejcovodů Bilaterální salpingektomie
BSO oboustranné, chirurgické odnění vejcovodů a vaječníků, též   adnexektomie Bilaterální salpingo-ooforektomie
BT základní svalové napětí Bazální tonus
c.ext. zevní, předozadní pánevní rozměr Conjugata externa
CA narkóza Celková anestezie
CAR centrum asistované reprodukce - obecně  
CBC komerční poskytovatel odběrů pupečníkové krve CordBloodCenter
CD Douglasův prostor Cavum Douglasi
CDC kordocentéza; odběr krve z pupečníku v průběhu těhotenství Cordocentesis
CIN přednádorové postižení hrdla děložního Cervikální intraepiteliální neoplazie
CIS první známka vlastního nádorového onemocnění dlaždicových   buněk  Carcinoma in situ
CL žluté tělísko Corpus luteum
COP Centrum onkologické prevence  
CPF výškrab zvlášť dutiny děložní a kanálu hrdla děložního Separovaná kyretáž
CRI Centrum reprodukční imunologie  
CRL temeno-kostrční délka embrya při ultrazvukovém měření Crown-rumpl length
CRP indikátor zánětu C reaktivní protein
CS cervikální skóre; soubor kvalit děložního hrdla v těhotenství Cervix score
CSK metoda přímé optické kontroly dutiny močového měchýře Cystoskopie
CSP mozková struktura plodu popisovaná na ultrazvuku Cavum septi pellucidi
CT výpočetní tomografie  
CTG kardiotokografie; časový záznam ozev plodu a děložní činnosti matky Cardiotocographia
curr.prob.fract. výškrab zvlášť dutiny děložní a kanálu hrdla děložního Separovaná kyretáž
CVO vnitřní, předozadní pánevní rozměr Conjugata vera obstetrica
CVS odběr choriových klků Chrorion villi sampling
d.p., DP doba porodní  
DDS u těhotné dělohy přechodná část mezi tělem a hrdlem děložním Dolní děložní segment
DF negativní projevy cukrovky matky na plod hodnocené zejména na ultrazvuku Diabetická fetopathie
Dg.: diagnóza  
DK dolní končetina/y  
DSL/HSL dolní střední laparotomie/ horní střední laparotomie - varianty vertikálního řezu na břiše  
DV spojka pupečníkové žíly a dolní duté žíly u plodu Ductus venosus
dVIN přednádorové postižení vulvy Diferencovaná vulvární intraepiteliální neoplazie
E ektropium /kolposkopický nález/  
ECUI vyprázdnění dutiny děložní pomocí nástroje Evacuatio cavi uteri instrumentalis
EDA anestetikum aplikované do páteřního kanálu Epidurální analgesie
EES časný rozměr embrya Early embryonic size
EFW odhadovaná hmotnost plodu Estimated fetal weight
EGDF ezofago-gastro-duodeno-fibroskopie  
ELBW novorozenec s extrémně nízkou porodní hmotností Extremely low birth weight
ET technika asistované reprodukce; přenesení embrya do dělohy   matky Embryo transfer
F horní část dlohy, jejíž výše se hodnotí u těhotné ve vztahu k   mečíku, pupku, sponě stydké Fundus
FA farmakologická anamnéza  
FBS odběr krve z hlavičky plodu Fetal blood sampling
FFP čerstvá mražená plasma Fresh frozen plasma
FL délka stehenní kosti plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém   vyšetření Femur length
FN Fakultní nemocnice  
FOS komplikace hysteroskopie; nadměrný únik pracovního roztoku do   organismu pacientky Fluid overload syndrom
FR fyziologický roztok - infúzní roztok  
FS peroperační histologické vyšetření Frozen section
FW sedimentace  
g.h. těhotenské stáří Graviditas hebdom.
GA gynekologická anamnéza  
GBS streptokok skupiny B Group B streptoccoc
GDM těhotenská cukrovka Gestační diabetes mellitus
Gem. dvojčata Gemini
Gem. Bi/Bi dvouvaječná dvojčata Gemini biamniati bichoriati
Gem. Mo/Bi jendovaječná dvojčata Gemini monochoriati biamniati
Gem. Mo/Mo jednovaječná dvojčata se společnou amniální dutinou Gemini monochoriati monoamniati
GEU mimoděložní těhotenství  
GHT těhotenská hypertenze Gestační hypertenze
GPD genetická prenatální    diagnostika  
GPK Gynekologicko-porodnická klinika  
GS gestační váček; první ultrazvuková známka těhotenství Gestational sac
GSI pravá stresová inkontinence  
GTN gestační trofoblastická nemoc  
HAK hormonální antikoncepce  
HC obvod hlavičky plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém   vyšetření Head circumeference
HGL souhrnný popis kolposkopického nálezu Léze vysokého stupně závažnosti
HK horní komčetina/y  
HL dělka pažní kosti plodu; rozměr odečítaný při ultrazvukovém   vyšetření Humer length
HR-HPV vysoce rizikový lidský papilomavirus  
HRS Hartman-Ringer solution - infúzní roztok  
HSIL intraepiteliální změny dlaždicových buněk vysokého stupně   závažnosti  
HSK metoda přímé optické kontroly dutyny děložní s možností   operačního výkonu Hysteroskopie
HT hypertenze  
CHCE chirurgické odstranění žlučníku Cholecystektomie
CHK chirurgická klinika  
i.u., IU nitroděložní Intra uterinní
i: počet interupcí  
ICSI vpravení spermie do vajíčka při umělém oplodnění Intracytoplazmatická spermiová injekce
IDS intervalová operace po neoadjuvantní chemoterapii Interval debulking surgery
IFPO kontrola nasycení krve plodu kyslíkem za porodu Intrapartální fetální pulzní oxymetrie
IK interní klinika  
ILBW novorozenec s neuvěřitelně nízkou porodní hmotností Incredible low birth weight
IMC infekce močových cest  
ISD insuficience sfinkteru uretry  
IUD intrauterinní antikoncepční tělísko bez hormonální aktivity Intra-uterine device
IUGR nitroděložní růstová retardace - zpomalwní růstu plodu Intrauterine growth restriction
IUI nitroděložní inseminace Intrauterine insemination
IUS intrauterinní antikoncepční systém hormonálně aktivní Intra-uterine system
IVF forma asistované reprodukce In vitro fertilisation
KET transfer zmražených embryí Kryoembryo transfer
KO krevní obraz  
KO+diff. krevní obraz s diferenciální rozpočtem  
KOLPO kolposkopie  
KP konec pánevní  
KR krční rýha  
LA znecitlivění jen v místě operačního výkonu Lokální anestesie
LAVH chirurgické odstranění dělohy kombinací laparoskopického a   vaginálního přístupu Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
LBC cytologie v tekutém médiu Liquid based cytology
LBW novorozenec s nízkou porodní hmotností Low birth weight
LEEP elektroexcizní výkon kličkou Forma konizace /loop electro-excisional procedure/
LGL souhrnný popis kolposkopického nálezu Léze nízkého stupně závažnosti
LPSN laparoskopická presakrální neurektomie  
LPT laparotomie  
LR-HPV nízce rizikový lidský papilomavirus  
LSCH chirurgické odstranění těla děložního (bez hrdla)   laparoskopicky Laparoskopická supracervikální hysterektomie
LSIL intraepiteliální změny dlaždicových buněk nízkého stupně   závažnosti  
LSK laparoskopie  
LSKP laparoskopická sakrokolpopexe  
LU mízní uzliny Lymfatické uzliny
LUAO uzavření děložních cév laparoskopicky Laparoskopická okluze uterinních arterií
LUNA laparoskopická ablace uterinních nervů Laparoscopic uterine nerve ablation
LVSI prorůstání tumoru do mízních cév, histologická diágnóza Lymfangioinvaze
M mozaika /kolposkopický nález/  
m.m. močový měchýř  
MD mateřská dovolená  
MF malá fontanela  
MM mateřská morbidita, mateřská nemocnost  
MO malým oddílem (vstouplá hlavička)  
MR magnetická rezonance  
mateřská úmrtnost  
NACT chemoterapie před provedením vlastní perace Neoadjuvantní chemoterapie
NB nosní kůstka Nasal bone
NGS nazogastrická sonda  
NILM negativní pro intraepiteliální lézi a malignitu - normální   výsledek cytologie z hrdla děložního  
NO nynější onemocnění  
NPO zákaz příjmu poživatin ústy Nic per os
NT šijové projasnění Nuchal translucency
NTC komerční poskytovatel odběrů pupečníkové krve Národní tkáňové centrum
O originální dlaždicový epitel /kolposkopický nález/  
OA osobní anamnéza  
OAB hyperaktivní měchýř  
Obj.: objektivně  
OC onkologická cytologie  
OG ošetřující gynekolog  
OHSS ovariální hyperstimulační syndrom  
OME chirurgické vynětí (velké) předstěry Omentektomie
ON ovula Nabothi /kolposkopický nález/  
OP ozvy plodu  
OPU odběr vyjíček při asistované reprodukci Ovariální Pick Up
OSNA specializovaná metoda genetické diagnostiky One-step nucleic acid amplification
P puntíčkování /kolposkopický nález/  
/P/ (topograficky) pupek, vztah k pupku nad-/pod- v počtech prstů přiložené ruky  
P: počet porodů  
p: počet potratů  
PA pracovní anamnéza  
PAG infúzní roztok Plasmalyte a glukóza
PALND chirurgické odstranění mízních uzlin paraaortálně, onkologická   operace Paraaortální lymfadenektomie
PGD genetické vyšetření buněk embrya před embryotransferem Preimplantační genetická diagnostika
PGL prostaglandiny  
PIH těhotenská hypertenze Pregnancy induced hypertension
PL praktický lékař  
PLND chirurgické odstranění pánevních mízních uzlin, onkologická   operace Pánevní lymfadenektomie
PM poslední menstruace  
PN pracovní neschopnost  
PNC penicilin  
POP sestup pánevních orgánů  
Post. postavení (plodu)  
PP pohyby plodu  
PPH závažné krvácení po porodu Postpartální hemorrhagie
pphl, PPH poloha podélná hlavičkou  
PPI hrozící předčasný porod Partus praematurus imminens
ppKP poloha (plodu) podélná koncem pánevním  
PPROM předtermínový předčasný odtok vody plodové Preterm premature rupture of membraines
PROM předčasný odtok vody plodové Premature rupture of membraines
PS porodní sál  
perinatální úmrtnost  
PUL těhotenství nejasné lokalizace Pregnancy of unknown localisation
PVR postmikční reziduum Post-void residual
Q-M forma radikální hysterektomie Querleu - Morrow
R neodstranitelný zbytek nádorové tkáně Reziduum - pooperační nádorové reziduum
RA anamnéza rodinná

 

RARH radikální odstranění dělohy, onkologická operace 

Roboticky asistovaná radikální hysterektomie

RATH odstranění dělohy a hrdla děložního pomocí robotického operačního systému

Roboticky asistovaná totální hysterektomie 

RCUD revize dutiny děložní pomcí prstů Revisio cavi uteri digitalis
RCUI revize dutiny děložní pomcí nástroje Revisio cavi uteri instrumentalis
RDS syndrom dechové tísně Respiratory distress syndrom
RES erytrocytární resuspenze  
RHY, RH - B/C1/C2 chirurgické radikální odstranění dělohy klasickým břišním   řezem, onkologická operace

Radikální hysterektomie - typ B/C1/C2

 

RIF Ringerfundin - infúzní roztok  
Rp. předpis na recept Recipe
Rpt. trhlina Ruptura
RTG rentgenové vyšetření  
RVF zadní poloha a zakřivení dělohy Retroverze-flexe dělohy
SA znecitlivění podané do míšního moku Spinální anestesie
SA sociální anamnéza  
SC císařský řez Sectio Caesarea
SF vzdálenost spona-fundus Symphysis-fundus
SGA konstitučně malý plod Small for gestation age
SKP sakrokolpopexe  
SLE systémový lupus erythematosus  
SLNM mapování sentinelových uzlin  
/Sp (topograficky) vztah fundu děložního ke sponě stydké v počtech přiložených prstů vyšetřující ruky  
Spec.:  vyšetření v zrcadlech  
Stp. stav po-  
STAN hodnocení S-T úseku EKG plodu za porodu ST analýza
SUA syndrom jedné pupečníkové tepny  Single umbilical artery
Subj.: subjektivně  
SUI stresová inkontinence Sterss urinary incintinence
SY syndrom, soubor klinických příznaků Syndrom
š.p. šikmý průměr  
š.š. šev šípový  
TAS ultrazvukové vyšetření přes břišní stěnu Transabdominální sonda
TCD příčný průměr mozečku;    ultrazvukové vyšetření Transcerebelární diameter
TLH chirurgické odstranění dělohy laparoskopicky Totální laparoskopická hysterektomie
TOD vzdálenost očnic; ultrazvukové vyšetření Transorbitální diameter
TOKO snímání děložní činnosti Tokografie
TOT transobturátorová vaginální páska Tahuprostá vaginální páska obturátorová
TP těhotenská průkazka
TP termín porodu  
Tp.: terapie, léčba  
TPROM termínový předčasný odtok vody plodové Term premature rupture of membrane
TTTs transfúzní syndrom u jednovaječných dvojčat Twin-to-twin-transusion syndrom
TU markery nádorové markery  
TVS ultrazvukové vyšetření přes pochvu Transvaginální sonda
TVT inkontinenční páska Tahuprostá vaginální páska retrosymfyzeální
TVT-O inkontinenční páska - obturátorová Tahuprostá vaginální páska obturátorová
TZ transformační zóna /kolposkopický nález/  
UDN urodynamické vyšetření  
ÚP Úřad práce  
UPT umělé "přerušení" těhotenství, viz UUT  
USG ultrasonografie  
USG TAS ultrazvukové vyšetření přes břišní stěnu Transabdominální ultrazvukové vyšetření
USG TRS ultrazvukové vyšetření přes konečník Transrektální ultrazvukové vyšetření
USG TVS ultrazvukové vyšetření přes pochvu Transvaginální ultrazvukové vyšetření
UTI infekce močových cest  Urinary tract infection
UUT umělé ukončení těhotenství  
uVIN přednádorové postižení vulvy Obvyklá vulvární intraepiteliální neoplazie
V atypické cévy /kolposkopický nález/  
v.b. vnitřní branka  
v.p. vchod pánevní  
vag. vaginálně  
VaIN přednádorové postižení pochvy Vaginální intraepiteliální neoplazie
VB vak blan; dle kontextu i vnitřní branka  
VCC vrozená srdeční vada Vitium cordis congenitum
VCIs syndrom dolní duté žíly  
VEX obdoba klešťového porodu, ale pomocí speciální přísavky Vakumextrakce
VF velká fontanela  
VHY, HY VAG chirurgické vynětí dělohy poševním přístupem Vaginální hysterektomie
VLBW novorozenec s velmi nízkou porodní hmotností Very low birth weight
VO velkým oddílem  
VP voda plodová  
VU pupečníková žíla Vena umbilicalis
VUR vylučovací urografie  
VVV vrozená vývojová vada  
X/ (topograficky) mečíkovitý výběžek kosti hrudní, vztah fundu děložního k mečíku /pod- v počtech prstů Xyphoid
YS žloutkový váček Yolk sac
z.b. zevní branka