Historie

Po založení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni v roce 1945 bylo gynekologicko-porodnické oddělení městské nemocnice přeměněno na gynekologicko-porodnickou kliniku, která byla umístěna po úpravách v budově bývalé školy na Slovanech.

Prvním přednostou kliniky se stal doc. MUDr. Vladimír Mikoláš, který působil ve funkci primáře gynekologicko-porodnického oddělení městské nemocnice v Plzni od roku 1935 do roku 1945, do Plzně přišel již jako mladý docent – žák prof. MUDr. J. Jerieho z Prahy. Docent Mikoláš, později profesor, vtiskl klinice vysokou míru náročnosti v léčebně preventivní péči a ve výuce i výzkumu a obklopen velmi schopnými spolupracovníky vybudoval v Plzni renomovanou gynekologicko-porodnickou kliniku, kde kromě výuky mediků probíhá i praktická výuka porodních asistentek.

Z jeho žáků dosáhl světové proslulosti prof. MUDr. Adolf Štafl, CSc., který po emigraci do USA v roce 1968 se stal v létech 1975 až 1988 prezidentem Mezinárodní federace pro kolposkopii a cervikální patologii.

Po prof. Mikolášovi nastoupil v roce 1972 prof. MUDr. František Macků, CSc., odchovanec 2. gynekologicko-porodnické kliniky LF UK a VFN v Praze. Klinika v této době měla 183 lůžek, v oblasti léčebně preventivní péče převzala plně úlohu metodického centra Západočeského kraje. Stává se Perinatologickým centrem, kde se soustřeďují vážné komplikace v těhotenství z celého kraje.

V roce 1991 nastupuje do funkce přednosty kliniky prof. MUDr. Jaromír Bouda, CSc., již odchovanec plzeňské kliniky. Klinika se stává výukovým centrem pro postgraduální výchovu absolventů lékařského studia.

V devadesátých létech po otevření hranic navštěvují kliniku věhlasné osobnosti oboru z USA a Evropy a pomáhají se zaváděním nových metod a operačních postupů, lékaři kliniky také absolvují stáže na předních světových pracovištích, což umožnilo klinice úplně srovnat krok se světem

V roce 1996 se stává přednostou kliniky Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., žák všech svých předchůdců. Po velkém úsilí a stálých odkladech se podařilo prosadit vybudování nové kliniky v Plzni na Lochotíně, která je otevřena v roce 2007 a vybavením i prostředím předčila očekávání. Klinika se stává též Onkogynekologickým centrem, kde se koncentrují onkogynekologicky nemocné z celého regionu. Prohlubuje se specializace, klinika je též centrem pro urogynekologii, doškolovacím centrem pro laparoskopii, vzniká IVF centrum. Po celou dobu existence kliniky si klinika udržuje dobré renomé v rámci ČR při vysoké náročnosti chodu velkého pracoviště.

V roce 2011 se stává přednostou kliniky Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.. V roce 2022 se stává přednostou kliniky Doc. MUDr. Jiří Presl Ph.D.